SILNIČNÍ PANELY - KZD, IZD

Popis-schéma

Silniční panely jsou prefabrikované plošné dílce deskového tvaru vyrobené ze železobetonu. Výztuž při spodním i horním povrchu, krytí výztuže 25 mm. Manipulace za všechny zabudované manipulační háky.

Použití-manipulace

Silniční panely jsou určeny k vytváření dočasných vozovek sloužících pro účelovou (např. staveništní) dopravu, jako krytová vrstva pozemní komunikace, objížďková komunikace nebo dopravní plochy parkovací, průmyslové apod..Jsou navrženy s předpokladem 5-ti leté životnosti dílců, při dodržení dopravního zatížení třídy III. až VI podle ČSN 73 6114. Silniční panely se ukládají na podloží z nestmelených materiálů ( štěrkopísková vrstva tloušťky 150 mm o Edef1 =20 Mpa ,pod kterým je soudržná zemina o Edef1 = 5 Mpa). Podloží se vyrovná tak, aby na pláni nebyly podélné a příčné zlomy a nerovnosti. Vyrovnaná pláň se musí zhutnit dle ČSN 72 1006. Silniční panely tl. 150 mm jsou navrženy pro zatížení silničními vozidly III. Kat. do hmotnosti 6 tun, panely tl 180 a 215 mm pak vozidly hmotnosti 20 tun o kolovém tlaku 50 kN. Dílce se manipulují za všechny závěsné háky, skladují se na sebe v max. 12ti vrstvách s proložením na zpevněné ploše zabezpečené proti posunutí a překlopení. Dopravují se podélnou osou ve směru jízdy.

Předpisy

ČSN EN 13 369, ČSN 73 61 31-2, ČSN EN 206-1, PNP D10/KZD, vyhl. SÚBJ č. 307/2002, ČSN 73 6114 - změna Z1. Prvky jsou standardně vyráběny z betonu C 25/30 a oceli R 10505

Certifikát : č. 050 - 007695

STO : č. 050 - 007691 platné do 31.5.2010

Výrobní tolerance

délka L (mm) : +/- 12 mm

šířka B (mm) : +/- 8 mm

výška H (mm) : +/- 4 mm

SORTIMENT SILNIČNÍCH PANELŮ

Značka výrobku L/B/H (mm) Objem (m3) Hmotnost (kg) Použití Třída zatížení
KZD 1/200/100 2000/1000/150 0,300 750 1 III.-VI.
KZD 1/300/100 3000/1000/150 0,448 1120 1 III.-VI.
KZD 1/300/200 3000/2000/150 0,889 2245 1 III.-VI.
KZD 29/824 3000/1500/150 0,675 1688 1 III.-VI.
IZD 7/824 3000/1000/180 0,54 1350 >1 III.-VI.
IZD 2/824 3000/2000/180 1,06 2643 >1 III.-VI.
KZD 2/300/100 3000/1000/210 0,645 1613 >1 III.-VI.
KZD 2/300/150 3000/1500/210 0,986 2420 >1 III.-VI.
KZD 2/300/200 3000/2000/210 1,29 3225 >1 III.-VI.
KZD 1/300/150/15
KZD 1/300/150/15 Z
IZD 6/824
silniční panely